top of page
88.png

Shaolin Temple Linage

Shaolin Lineage

Shaolin Generational Naming

The Abbot of the temple at the beginning of the Song Dynasty, Xueting Fuyu, wrote the following poem for the next generations to derive their names from. Chinese names usually consist of three words. Buddhist monks and Disciples worldwide take the last name "Shi" or "Shakya", for Shijiamouni (Shakyamuni) Buddha, to show they are part of his extended family. The first part of a given name is the generational name. For example, the given name of a monk or disciple of the 30th Generation would begin with the character " Su ", as it is the 31st word  or "De ", as it is the 31st word in the poem.

A Seventy-character Rhyme of Genealogy for the Orthodox Caodong Sect of the Shaolin Buddhist Temple at Mt. Song

c6764b_8ed26185dc594bb19d1993745ed5ef8c.
Master Fu Yu's Shaolin Monk naming System

Master Fuyu set down the naming system for passing down Shaolin Kungfu for 70 generations.

 

This list is as follows: Fu, Hui, Zhi, Zi, Jue, Liao, Ben, Yuan, Ke, Wu, Zhou, Hong, Pu, Guang, Zong, Dao, Qing, Tong, Xuan, Zu, Qing, Jing, Zhen, Ru, Hai, Zhan, Ji, Chun, Zhen, Su, De, Xing, Yong, Yan, Heng, Miao, Ti, Chang, Jian, Gu, Xin, Lang, Zhao, You, Shen, Xing, Ming, Jian, Chong, Zuo, Zhong, Zheng, Shan, Xi, Chan, Jin, Que, Yuan, Ji, Du, Xue, Ting, Wei, Dao, Shi, Yin, Ru, Gui, Xuan, and Lu.

We are now on th 36th Generation 

bottom of page