top of page

Shaolin Lotus Curriculum

The list below explains the current curriculum at Shaolin Kung Fu & Lion Dance Ireland.

Each level is broke in to sections such as  ( Childrens  , Teens and Adults )Beginners Level , Intermediate and Level 1 . It is important. Each level's curriculum is divided into three categories: . Students are tested on these three areas in order to proceed to the next level.

Stances ( Li Chang )

Ma Bu - Horse Stance

Gong Bu - Bow Stance

Xie Bu - Resting Stance

Pu Bu - Sliding Stance

Xu Bu - Cat Stance

Ding Bu - T Stance

Cha Bu - Back Cross Stance

Du Li Bu - One Leg Stance

Gui Bu - Kneeling Stance

Qi Long Bu - Dragon Riding Stance

Qi Xin Bu - Seven Star Stance

Zuo Bu ( Pan ) - Cross Leg Stance

Gai Bu - Front Cross Stance

Tong Zi Gong : ( Shaolin Yoga )

This art is included with in the curriculum of all Shaolin Teaching .

it is a form of flexibility exercises combining both static and dynamic stretching along with strength and conditioning 

SHAOLIN HAND FORMS:  TAO LU

1. Xiao Hong Quan (Small Red Fist) 2. Da Hong Quan (Large Red Fist) 3. Lian Huan Quan (LinkedBoxing) 4. Shaolin Guding Quan (Shaolin Preserve Boxing) 5. Tong Bi Quan (Through Arm Fist) 6. QiXing Quan (Seven Star Fist) 7. Changhu Xin Yi Men Quan (Forever preserve the heart-mind link/door) 8.Luohan Quan (Arahan Fist) 9. Xiao Luohan Quan (Small Arahan Fist) 10. Luohan Shi Ba Shou (Arahan 18Hands) 11. Mei Hua Quan (Plum Blossom Fist) 12. Xiao Pao Quan (Small Cannon Fist) 13. Pao Quan(Cannon Fist) 14. Jingang Quan (Jingang Fist) 13. Taizu Chang Quan (Taizu Long Fist) 15. Liu He Quan(Six Harmonies Fist) 16. Xin Yi Ba (Heart and Mind Sections) 

WEAPON FORMS: 

Staff: 1. Yin Shou Gun (Fire Hand Cudgel) 2. Shao Huo Gun (Tending Fire Cudgel)

3. Qi Mei Gun(Eyebrow Height Cudgel) 4. Damo Gun (Dharma Cudgel) 5. San Jie Gun (Three Section Staff) 6. FengHuo Gun (Wind and Fire Cudgel) 7 . 36 Step Gun

 

Sword: Jian

 

1. Shaolin Jian (Shaolin Sword) 2. Damo Jian (Dharma Sword) 3. Long Xing Jian (Dragon ShapeSword) 4. Qing Long Jian (Green Dragon Sword) 5. Qi Xing Jian (Seven Star Sword) 6. Shuang ShouJian (Double-Handed Sword)Broadsword: 1. Shaolin Dao (Shaolin Broadsword) 2. Mei Hua Dao (Plum Blossom Broadsword) 3.Heihu Dao (Black Tiger Broadsword) 4. Si Men Dao (Four Road Broadsword) 5. Chan Tou Dao 6.Shuang Dao (Double Broadswords) 7. Pu Dao (Pu Broadsword) 8. Dan Dao (Single Broadsword)

 

Spear:

 

1. Shaolin Qiang (Shaolin Spear) 2. Mei Hua Qiang (Plum Blossom Spear)

3. Liu He Qiang (SixHarmonies Spear) 4. Luo Jia QiangChain: 1. Jiu Jie Bian (Nine-Part Chain) 2. Shaolin Bian (Shaolin Chain) 3. Shuang Bian (Double Chain)

 

Other:

 

1. Sheng Biao (Meteor Hammer-Rope Dart) 2. Shuang Gou (Twin Hooks) 3. Yue Ya Chan(Creasent Moon Spade) 4. Damo Guai Zi (Damo Cane) 5. Gwan Dao 6. rattan Sword & Shield.

IMITATIVE ( XIANG  XING)  BOXING:

1. Wu Xing Quan (Five Animal Fist) 2. Wu Xing Ba Fa (Five Animals and Eight Methods) 2. Wu XingShi Liu Fa (Five Animals and Sixteen Methods) 3. Ying Zhao (Eagle Claw) 4. Tang Lang Quan (PrayingMantis Form) 5. Bao Quan (Leopard Fist) 6. Hou Quan (Monkey Boxing) 7. She Quan (Snake Fist) 8.Long Quan (Dragon Form) 9 Xiao Long Quan ( Small Dragon Fist.

QI GONG

1. Ba Duan Jin (Eight Section Brocade) 2. Yi Jin Jing (Muscle & Tendon Changing Classic) DUI LIAN: Liu He Quan - Dui Lian (Six Harmonies Fist - Dao Yin Shen Gong ( 12 Method ) 52 Step Steel Fan Form

 

Two Person)

 

Luohan Shi Ba Shou - Dui Lian(Arahan 18 Hands - Two Person) Guai Zi vs Qiang - Dui Lian (Crutch vs Spear - Two Person) ShaoziGun vs Qiang - Dui Lian (Cudgel vs Spear - Two Person)

max in splits.jpg
098098.jpg
sword and shield 2.jpg

 

Kicking Techniques (  Ti Tui )

Tan Tui - Toe Kick

Wai Bai Tui - Outside Sweeping Kick

Li He Tui - Inside Cross Kick

Zheng Ti Tui - Forward Kicking

Ge Ti Tui - Side Kicking

Deng Tui - Heel Kick

Ca Chuan Tui - Side Kick

Chan Tui - Coiling Kick

Tui Ti - Push Kick

You Piao Ti - Stamp Kick

Gou Ti - Hook Kick 

Xuan Zi - Butterfly Kick

Xuan Fang Jiao - Tornado Kick

 

 

Jump Kicking ( Tiao Ti )

Teng Kong Fei Jiao - Jumping Front Kick

Teng Kong Jiao Tan - Jumping Toe kick

Teng Kong Bai Lian Jiao - Jumping Back Sweeping Kick

Sao Ti ( Sweep Kicks )

Qian Sao Tui - Forward Leg Sweeping

Huo Sau Tui - Backward Leg Sweeping 

Ti Yan Xi  ( Kicking Drills )

Dan Pai Jiao - Single Toe Kick

Li He Pai Jiao - Inside Cross Kick 

Bai Lian Pai Jiao - Outside Sweeping Kick

 

Hand Strikes ( Shou Ba Gong )

Quan - Fist

Zhang - Palm

Guo - Crane

Punches ( Chong Tou )

Chong Quan - Front Punch

Shuang Quan - Double Punch

Pi Quan - Hammer Fist

Zai Quan - Twist Fist

Za Quan Quan - Smashing Fist

Guan Quan - Sweeping Fist

Heng Quan - Hook Punch

Bai Quan - Back Fist

Hu Quan - Tiger Fist

Chao quan - Upper Cut

Elbow  ( Zhou )

Ding Zhou - Trusting Elbow

Pan Zhou - Bending Elbow

Jai Zhou - Upward/ Side  Elbow

Ge Zhou Inside / Outside Elbow

Qian Bi Bai Gong - Forearm Strike

Jian Bang Ba Gong - Shoulder Strike

Palm Strikes ( Zhang )

Tui Zhang - Push Palm

Liang Zhang - Showing Palm

Chuang Zhang - Trusting Palm

Lian Zhang - Sliding Palm

Kan Zhang - Slashing Palm

Guo Zhang - Slapping Palm 

 Stretching ( Shen Zhan )

Shu Oha - Side Splits

Heng Cha - Front Splits

Ou Qian - Lotus Stretch

Hu shen Zhan - Tiger Stretch

Qian Gun - Front Roll

Bai Yue Shi - Back Roll

Che Lun - Cart Wheel

Hou kong Fan - Back Flip

Fan Jin Dou - Summersault

bottom of page